Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma sta občini Kamnik že drugič podelila zlati znak Slovenia Green Destination Gold. Občina Kamnik je leta 2016 pridobila srebrni znak zelene destinacije, v postopku obnovitve znaka pa je v letu 2019 ocenjevalna komisija sklenila, da je Kamnik ena izmed ocenjevanih destinacij, ki je »najbolj napredovala« in si zato zasluži zlati znak. Po treh letih smo vsi deležniki, ki trajnostno delujemo v Kamniku, tudi v letih od 2019 do 2022 dokazali, da s svojim ravnanjem in trajnostnimi projekti bdimo nad vplivi turizma in ostalih dejavnikov na okolje, naravo in skupnost.

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je sistem oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno »marelo« znamke SLOVENIA GREEN (1) združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, (2) destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, (3) skozi znamko SLOVENIA GREEN pa to zeleno delovanje tudi promovira.

Slovenska turistična organizacija znak Slovenia Green Destination podeljuje na osnovi Zelene sheme slovenskega turizma. Gre za sistem namenjen pospeševanju razvoja trajnostnega turizma na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju. Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra zahtev na področju trajnostnega turizma. Shema je tako orodje za oceno kot tudi za izboljšanje trajnostnega delovanja. Občina Kamnik je od leta 2016 imela srebrni znak, v postopku ponovnega ocenjevanja v letu 2019, pa je napredovala v zlati znak. Včeraj so nas iz Slovenske turistične organizacije obvestili, da so od akreditiranega partnerja Tovarne trajnostnega turizma Goodplace prejeli rezultat ponovne presoje destinacije Kamnik. Z veseljem so nam sporočili, da smo bili zelo uspešni ter je viden napredek in trud za še bolj trajnosten razvoj turizma v naši občini. Zato destinaciji KAMNIK na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma tokrat (ponovno) podeljujejo znak Slovenia Green Destination GOLD. Najvišjo oceno, 10.0, smo dosegli v kategoriji Narava in pokrajina, v kategorijah Destinacijski management in Poslovanje turističnih podjetij, ki sta v Zeleni shemi med najpomembnejšimi, pa smo presegli oceno 8.1.

»Izjemno sem ponosen, da je Občina Kamnik s svojimi preteklimi trajnostnimi projekti ohranila zlati znak Slovenia Green Destination,« je ob tem dejal župan Občine Kamnik Matej Slapar in dodal: »To je dodatna potrditev dobrega dela, da vsi skupaj tako pri razvoju turizma kot celotne občine stopamo po poti ustvarjanja celostne zelene destinacije, ki nas hkrati zavezuje tudi k zeleni, trajnostni prihodnosti v naši čudoviti občini.

Za ohranitev zlatega znaka Slovenia Green Destination je zaslužno odlično delo zelene ekipe in zelene koordinatorke, ki je vodila postopek, ekipe Zavoda za turizem in šport Kamnik, ki je pri tem sodelovala, ter vseh ostalih vključenih deležnikov. Ob tem se ponovno zahvaljujem vsem turističnim ponudnikom, ki nam sledijo na tej trajnostni poti, in vsem, ki so v postopku obnovitve znaka sodelovali. Z razvojem zelenega, trajnostnega turizma je občina Kamnik še bolj prepoznana na domačem in tujem trgu. V vsakem trenutku pa se moramo zavedati, da je trajnostni razvoj pot in ne cilj. Imamo jasno zeleno vizijo tudi za prihodnost. Hvala vsem.«

Izjemen prispevek k zelenemu trajnostnemu Kamniku prinašajo ekološko usmerjene Terme Snovik, ki so že pred leti kot prve v Sloveniji prejele okoljski znak EU marjetica (EU Eco Label), na Dnevih slovenskega turizma pa tudi znak Slovenia Green Accommodation. V letu 2020 pa je mednarodno priznani okoljski znak Zeleni ključ pridobil tudi ponudnik namestitev v kočah na Veliki planini Pravljica na Veliki planini, katere lastnik je Rok Virag.

Postopek obnovitve znaka je vodila zelena ekipa, ki jo je usmerjala in usklajevala Nina Irt, zelena koordinatorka na Zavodu za turizem in šport Kamnik. V postopku obnovitve znaka je bilo potrebno zbrati podatke številnih javnih služb, podjetij, javnih zavodov, turističnega gospodarstva in tudi prebivalcev, obiskovalcev ter turistov. Za pridobitev zlatega znaka Slovenia Green Destination morajo destinacije izpolnjevati mednarodno primerljive kriterije Green Destinations Standard, namen takšnega priznanja pa je spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, ki so jo zasnovali na Slovenski turistični organizaciji z Zavodom Tovarna trajnostnega turizma.

Nina Irt, zelena koordinatorka zelene ekipe občine Kamnik pravi: »Po triletnem ocenjevalnem obdobju smo z velikim veseljem, hkrati pa z velikimi pričakovanji in visokimi kriteriji zakorakali v naslednje ocenjevalno obdobje do leta 2025, v katerem si bomo skupaj z Občino Kamnik, Zeleno ekipo, turističnimi ponudniki in drugimi deležniki zagnano kot do sedaj prizadevali za doseganje novih trajnostno naravnanih projektov, produktov in doživetij. Pri pridobitvi znaka se ocenjuje številna področja, med drugim ravnanje z odpadki in odplakami, ravnanje z naravnimi površinami, osveščenost prebivalcev in turistov, kvaliteta vode, občutek varnosti in drugo. Naše delo pa se s tem trenutkom postavi na začetno – ničelno točko, kjer začnemo dobesedno vse od začetka. V roku pol leta je potrebno izdelati akcijski načrt ukrepov za triletno obdobje do naslednje presoje. Načrt je potrebno predstaviti tudi na občinskem svetu. V nadaljevanju je potrebno oddati tudi letno poročilo o uresničevanju ukrepov. Naš znak Slovenia Green Destination Gold je veljaven za triletno obdobje do naslednje presoje, to je do 30. novembra 2025. Zelo rada rečem in napišem: Go Kamnik, Go green! (op.p. Kamnik, pojdi po zeleni poti.) «

Luka Svetec, vršilec dolžnosti Zavoda za turizem in šport Kamnik pa ob prejemu odlične novice o ohranitvi zlatega znaka za destinacijo ni skrival svojih ambicij: »Vesel in ponosen sem, da smo vsi deležniki, ki kakorkoli vplivamo na okolje, za trenutek lahko veseli in proslavimo naš skupen uspeh. Hkrati pa vidim, da smo le za malenkost zgrešili platinasti znak, ki pa zajema še strožje kriterije. Verjamem, da je doseganje platinastega znaka za Kamnik večji izziv, pa vendar po treh ocenjevalnih obdobjih oziroma po devetih letih lahko vidimo velik razvoj Kamnika v smeri trajnosti, zato smo si po tem času in po dvakratnem zlatem znaku zadali še višji cilj. In če citiram Michelangela - Večja nevarnost za večino od nas ni, da je naš cilj previsok in ga zgrešimo, ampak da je prenizek in ga dosežemo.

Kljub uspešni recertifikaciji zlatega znaka pa se zavedamo, da sama barva znaka ni toliko pomembna kot je pomemben dejanski učinek trajnostnih projektov za naše mesto. Kriteriji, ki nas vodijo k ohranjanju znaka nas na sistematičen način vodijo k ohranjanju trajnostne destinacije in nam služijo kot ogledalo uspešnosti naših prizadevanj. Zahvaljujem se občanom, ki so nam pri tem v pomoč tako s konstruktivno kritiko, kot z vsakodnevnim trajnostnim ravnanjem, pa naj gre za izbiro kolesa ali javnega prevoza namesto avtomobila, ali pravilno sortiranih odpadkov. Za vsako najmanjšo gesto, ki ohranja naše mesto prijazno in čisto, še enkrat hvala.«

 

Podrobna razlaga ocene s strani ocenjevalca Tovarne trajnostnega razvoja Goodplace in nekaj nadaljnjih usmeritev za destinacijo Kamnik:

Destinacija Kamnik je na lestvici od 1 do 10 dosegla povprečno oceno 8,8 v šestih kategorijah. Oceno 8,1 je presegla v obeh kategorijah, direktno vezanih na turizem (Destinacijski management in Poslovanje turističnih podjetij). V destinaciji je tudi najmanj ena nastanitev z znakom Slovenia Green Accommodation. V skladu z veljavnim pravilnikom se destinaciji Kamnik podeli znak Slovenia Green Destination zlate barve.

Najvišjo oceno je destinacija dosegla v kategoriji Narava in pokrajina (10,0). Ker je narava eden glavnih atributov destinacije, je njena zaščita posebej pomembna. Urejanje prometa in parkiranja na območju Velike planine je zagotovo ena od najbolj spodbudnih aktivnosti, ki se jih je destinacija lotila.

V kategoriji Kultura in tradicija je destinacija dosegla oceno 9,0. Poleg številnih aktivnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine, destinacija trenutno pripravlja strateški dokument za področje kulture. S sprejetjem takega dokumenta si bo destinacija začrtala še bolj uspešno delovanje na tem področju. Pomembno je, da destnacija nadaljuje z rednim spremljanjem vplivov turizma na naravo in kulturo ter sprejemanjem ukrepov, s katerimi bo te vplive obvladovala.

V kategoriji Destinacijski management je destinacija dosegla oceno 8,8. Destinacija je že v postopku novelacije strategije razvoja turizma, kar ji bo omogočilo nadaljnji strateški razvoj. Destinacija lahko v prihodnje oceno izboljša z rednim internim poročanjem o Zeleni shemi slovenskega turizma ter skrbnim spremljanjem in objavo trajnostnih dosežkov destinacije.

Destinacija je prav tako presegla oceno 8 v kategoriji Poslovanje turističnih podjetij (8,7). V obdobju zadnjih šestih mesecev je destinacija v tej kategoriji dosegla največji napredek. Destinacija s turističnim gospodarstvom sodeluje na različnih področjih, v prihodnje naj nadaljuje z aktivnostmi, ki bodo deležnike na destinaciji informirale in spodbudile k trajnostnemu razvoju turizma. Pozornost naj destinacija v prihodnje nameni tudi spremljanju značilnosti turističnega obiska, saj bo tako lahko bolje spoznala svoje obiskovalce, njihova pričakovanja, potrebe in zanimanja.

Visoko oceno, 8,2, je destinacija dosegla tudi v kategoriji Družbena klima. Priporočamo, da destinacija v prihodnje še okrepi sodelovanje z lokalnim prebivalstvom in redno spremlja njihovo zadovoljstvo z razvojem turizma.

Najnižjo, a še vedno zelo dobro oceno, je destinacija dosegla na področju Okolja in podnebja (7,8). Destinacija je naredila pomembne korake na področju mehke mobilnosti, dobro dela tudi na področju obvladovanja vplivov turizma na okolje. V prihodnje naj destinacija pozornost usmeri tudi na merjenje in izravnavo ogljičnega odtisa ter vedno bolj perečo tematiko podnebnih sprememb.

 

Tovarna trajnostnega turizma

za Slovenko turistično organizacijo (STO)

 

 

Več informacij:

Nina Irt

Stiki z javnostmi

Zelena koordinatorka

Zavod za turizem in šport Kamnik

Mob: 00 386 40 674 122

e-mail: nina.irt@visitkamnik.com

www.visitkamnik.com

www.facebook.com/visit.kamnik

www.instagram.com/visitkamnik