Katalog informacij javnega značaja Javni zavod – Zavod za turizem in šport Kamnik

Naziv organa: Zavod za turizem in šport Kamnik
Direktor: Luka Svetec
Naslov: Glavni trg 2, 1241 Kamnik
Telefon: +386 1 831 82 50
E-pošta: info@visitkamnik.com
Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja: Luka Svetec
Matična številka: 1511181000
ID za DDV: 80971423
TRR: IBAN SI56 01100-6000057835 (UJP)

 

Svet Zavoda: Jože Korošec, Ivan Hribar, Dušan Papež, Matjaž Šporar, Matija Sitar Močnik, Mihael Resnik, Franci Kramar.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dejavnost Javnega zavoda – Zavoda za turizem in šport Kamnik

Zavod za turizem in šport Kamnik - javni zavod deluje s cilji pospeševati razvoj turizma in športa v občini Kamnik. Za lažjo dosego ciljev se trudimo predvsem na naslednjih področjih:

  • oblikovanje celovite turistične ponudbe občine Kamnik;

  • sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s področja športa in turizma;

  • priprava razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti;

  • koordiniranje na področju turizma med člani LTO, društvi in ostalimi podjetji v občini ipd.

Kaj so informacije javnega značaja:

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam (zakon jih enotno imenuje prosilci). Prosilci imajo tako pravico zahtevati od določenega organa, ki po njihovem mnenju razpolaga z informacijo, ki jo želijo, da jim informacijo posreduje. Organi, ki so dolžni prosilcem omogočiti prost dostop do informacij javnega značaja pa so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. (Vir: Republika Slovenija, Portal upravnih enot)

Začasni pravilniki, nagradne igre:

Pravilnik nagradne igre "Kaj potrebuješ zdaj?"

Wettbewerbsregeln "Was brauchen Sie JETZT?"

Rules of the "What do you need now?" Prize Game

Il regolamento del concorso "Cosa ti serve ora?"