Turistična zveza Slovenije (TZS), podeljuje sredstva v okvirni skupni višini 140.000,00 EUR, za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v letu 2021.

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavi turistično društvo/zveza (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, je najmanj eno leto član TZS in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:

  1. Spletna oddaja Prijavne vloge (Priloga 2)
  2. Članstvo - vodenje evidence članov na PORTALU TZS
  3. Prostovoljstvo - beleženje prostovoljskih ur na PORTALU TZS
  4. Finance - višina prihodkov od dejavnosti v letu 2020
  5. Program dela - poročilo o delu za leto 2021

Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila do porabe sredstev.

Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena:
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznim TD, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2021 do 17. 11. 2021.

Priloge in dodatne informacije najdete na naslovu turisticna-zveza.si.